Ogłoszenie o konkursie na Prezesa PAŻP

image_pdfimage_print

Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

 

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8

02-147 Warszawa

 

 

Kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Prezesa powinien spełniać następujące wymagania:

1)     posiadać wykształcenie wyższe;

2)     być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony;

3)     być obywatelem polskim;

4)     korzystać z pełni praw publicznych;

5)     nie być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym;

7)     znać biegle co najmniej język angielski.

 

 

Wymagane dokumenty lub oświadczenia:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
  • kopia dokumentu potwierdzającego, że kandydat jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony;
  • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
   • oświadczenie kandydata o niekaraniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym (świadectwa pracy lub zaświadczenia);
    • oświadczeniekandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
     • zgoda kandydata na poddanie się procedurze sprawdzającej na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych (jeśli nie posiada aktualnego poświadczenia);
     • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).

 

 

Informacja o sposobie, terminie i miejscu składania zgłoszeń:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać do dnia 7 listopada 2016 r. (decyduje data wpływu do MIB),
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej PAŻP_7_2016, na adres:

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

Kancelaria czynna w godz. 815-1615

 

 

Inne informacje:

 • organizację i sposób przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. poz. 274);
 • kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;
 • o zakwalifikowaniu do kolejnych etapów naboru kandydaci również będą powiadomieni telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;
 • życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą;
 • w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 • po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 17 49.
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast