image_pdfimage_print

Ogłoszenie na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Przepisy dotyczące czasu pracy oraz zasad tworzenia harmonogramów”

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie„Przepisy dotyczące czasu pracy oraz zasad tworzenia harmonogramów”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usług szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 – OPZ (opis przedmiotu Zamówienia).

 Załączniki:

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ
  2. Wzór druku oferty

Oferty należy składać w wersji papierowej do dnia  01.12..2014 r.

Ogłoszenie na wykonanie analizy CBA (Cost Benefit Analisys) na potrzeby radaru mobilnego

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro na:

Wykonanie analizy CBA (Cost Benefit Analisys) na potrzeby radaru mobilnego

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania analizy CBA na potrzeby radaru mobilnego. Termin wykonania usługi – do 31 grudnia 2014 r.

Oferta powinna zawierać:

1. cenę wykonania usługi.

2. warunki płatności (preferujemy przelew w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury);

Zamawiający informuje, iż kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie: najniższa cena wykonania usługi 100%.

Oferty prosimy składać do dnia 22 grudnia 2014 r. pocztą elektroniczną na adres: magdalena.zielinska@pansa.pl.

Oferta nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

Ogłoszenie nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.”

Dodatkowe informacje:

Magdalena Zielińska – tel. 22 574 62 57

Ogłoszenie na przeprowadzenie audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno- sprawozdawczego

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie:

przeprowadzenie audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno- sprawozdawczego – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 22.12.2014 r.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Audytor zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno- sprawozdawczego, zwanego dalej „Systemem”, w oparciu o:

1.1. umowę na wdrożenie Systemu, zawierającą m.in. Opis Przedmiotu Zamówienia,

1.2. 2 aneksy do umowy,

1.3. System przekazany do odbioru przez Wykonawcę Systemu,

1.4. protokoły ze spotkań Kierowników Projektu,

1.5. notatki z uzgodnieniami i ustaleniami pomiędzy PAŻP a Wykonawcą,

1.6. dokumentacja techniczna, utrzymaniowa, instalacyjna, testowa, użytkownika,

1.7. protokół odbioru Etapu I,

1.8. pisma „do” i „od” Wykonawcy.

Informacja dodatkowa (odpowiedź na pytanie Wykonawcy) do Ogłoszenia na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro którego przeprowadzenie audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie systemu informatycznego walidacyjno- sprawozdawczego – WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DN.22.12.2014r.

 

Prosimy o przesłanie kompletnej oferty wraz z dokumentami do dnia 22.12.2014 r.-wydłużony termin

Ogłoszenie na przegląd urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000,- euro na:

przegląd urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 4 przeglądów urządzeń klimatyzacji precyzyjnej EMERSON zainstalowanych w obiektach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Poznaniu i Wrocławiu (po dwa przeglądy na ośrodek). Szczegółowy opis usług objętych przedmiotem zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Oferty należy składać do 31.12.2014

Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach i wykonaniem ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa

Ogłoszenie na wykonanie zamówienia: kontroli przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach i wykonaniem ich czyszczenia w obiektach PAŻP Warszawa o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. na 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach usługi przewidziano następujący zakres prac do wykonania:

1. Kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych spalinowych i dymowych wraz z oznaczeniem szkicowym na wystawionych protokołach oraz czyszczeniem w następujących obiektach:

– Warszawa ul Wieżowa 8 (AFTN, CKRL, CZRL, Kotłownia przy CZRL, Magazyn, Warsztat –stara kotłownia)

– Warszawa –Radar ASR9

– Warszawa ul Smyczkowa 2 (budynek łączności radarowej, warsztat mechaniczny)

Oferty prosimy składać do dnia 16.12.2014r. do godz.12:00

Szkolenie odświeżające z zakresu obsługi urządzeń DVOR 432/DME 435

 

Szkolenie odświeżające z zakresu obsługi urządzeń DVOR 432/DME 435

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usług szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 – OPZ (opis przedmiotu Zamówienia).

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ w j.polskim i w j.angielskim

2. Wzór druku oferty – w j.polskim i w j.angielskim

Oferty należy składać w wersji papierowej do dnia 15.12..2014 r.

Ogłoszenie na realizację szkolenia „Podstawowa obsługa centrali SCHRACK systemu sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)” – dla pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia „Podstawowa obsługa centrali SCHRACK systemu sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SAP)” dla pracowników PAŻP.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usług szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 – OPZ (opis przedmiotu Zamówienia).

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ

2. Wzór druku oferty

Oferty należy składać do dnia 11.12.2014 r.

Ogłoszenie na naprawę zasilaczy UPS typu Compusave 20 kVA (8 szt.) poprzez wymianę uszkodzonych wentylatorów

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie:

naprawa zasilaczy UPS typu Compusave 20 kVA (8 szt.) poprzez wymianę uszkodzonych wentylatorów.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W załączeniu przesyłamy Druk oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Prosimy o przesłanie kompletnej oferty wraz z dokumentami do dnia 11.12.2014r.

Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL, Pułtuska i Portu Lotniczego Warszawa

Ogłoszenie na Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z CZRL, Pułtuska i Portu Lotniczego Warszawa

o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz.U.z 2013r. poz 907 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich transport w celu dalszego zagospodarowania z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (CZRL), Pułtuska i z terenu Portu Lotniczego w Warszawie.

Oferty prosimy składać do dnia 09.12.2014 r.

Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości , położonej we wsi Stobierna, gmina Trzebowisko, powiat rzeszowski

Ogłoszenie dotyczące wykonania operatu szacunkowego nieruchomości.

Zamówienie nie przekracza równowartości 30 000 Euro i zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010 r. poz. 113) z póż  zm. Ustawy nie stosuje się.

Informacje ogólne

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zleci ustalenie średniej ceny 1 m² nieruchomości, niezabudowanej dla transakcji kupna – sprzedaży. .

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania operatu szacunkowego, określającego średnią cenę 1 m² nieruchomości, użytkowanej obecnie jako rolnej, niezabudowanej, z przeznaczeniem na lokalizację ośrodka dozorowania, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2821, położonej we wsi Stobierna, gmina Trzebowisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania operatu szacunkowego nieruchomości zgodnie ze standardami i przepisami prawa obowiązującymi w tej dziedzinie.

Oferta powinna zawierać :

  1. Wartość netto wykonania operatu szacunkowego nieruchomości
  2. Termin wykonania pracy.

 

Oferty prosimy składać do dnia 15 grudnia 2014  roku w siedzibie zamawiającego :

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie „ AU R”

lub pocztą elektroniczną na adres  e.suchenek@pansa.pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast