image_pdfimage_print

Zapytanie o informację w ramach cenowego rozeznanie rynku

Zapytanie o informację w ramach cenowego rozeznanie rynku

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w związku z realizacją Projektu wdrożeniowego pt. „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie scentralizowanego, zintegrowanego i zunifikowanego systemu informatycznego o budowie modułowej definiowanego jako system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem” prowadzi analizę rynku w celu określenia szacunkowej wartości przeprowadzenia audytu zewnętrznego. W związku z powyższym, PAŻP zwraca się  z prośbą  o udzielenie informacji o przewidywanym koszcie realizacji audytu zdefiniowanego w punkcie 2 niniejszego zapytania.

 

Aktualnie PAŻP jest w trakcie realizacji Etapu 5.1. umowy z Dostawcą Systemu, którego produktem ma być przygotowanie dokumentu pt. „Projekt Techniczny” (PT). Założenia do PT zostały opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Przedstawione oszacowanie kosztów nie ma charakteru wiążącego dla potencjalnego Wykonawcy. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oświadcza, że udzielone informacje są przeznaczone wyłącznie na potrzeby realizacji audytu i nie mogą być udostępniane żadnym innym podmiotom ani wykorzystywane do innych celów.

 

Odpowiedzi na zapytanie należy przesyłać  na formularzu odpowiedzi, stanowiącym punkt 3 niniejszego dokumentu w przeciągu 10 dni roboczych od daty ogłoszenia na adres: erp@pansa.pl,
z kopią d.porowski@pansa.pl .

 

Osoby do kontaktów.

 

Firma

Osoba

Adres poczty elektronicznej

PAŻP

Dariusz Porowski

d.porowski@pansa.pl

PAŻP

Wojciech Węgrzyn

w.wegrzyn@pansa.pl

 

 

 

 

Ogłoszenie na analizę rynku w celu określenia szacunkowej wartości audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie Systemu informatycznego walidacyjno-sprawozdawczego w PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w ramach prac nad wdrożeniem systemu informatycznego walidacyjno-sprawozdawczego przeprowadza analizę rynku w celu określenia szacunkowej wartości audytu zewnętrznego mającego na celu określenie stanu realizacji umowy na wdrożenie Systemu informatycznego walidacyjno-sprawozdawczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji cenowej o przewidywanym koszcie  wykonania audytu.

Produktami audytu powinny być:

  1. Analiza i porównanie zapisów zawartej umowy wraz z załącznikami (w tym OPZ)  i dwoma aneksami podpisanej przez Zamawiającego z Wykonawcą systemu, w szczególności Opisu Przedmiotu Zamówienia w stosunku do przedstawionego przez Wykonawcę systemu oraz wymagań PAŻP.
  2. Analiza sposobu odbioru systemu przedstawiona przez Wykonawcę w nawiązaniu do wymagań Zamawiającego.
  3. Analiza metodyki oraz procesu wdrożeniowego przeprowadzonego przez Wykonawcę Systemu w stosunku do zapisów umowy oraz aneksów wraz z określeniem rozbieżności.
  4. Analiza, czy jakość poszczególnych produktów odpowiada zapewnieniom Wykonawcy i wymaganiom Zamawiającego.
  5. Analiza, czy dokumentacja w tym dokumentacja testowa, przekazana przez Wykonawcę spełnia wymogi Zamawiającego, czy jakość rozumiana jako kompletność, jednoznaczność, spójność, przejrzystość jest zachowana, czy zostały zastosowane wszelkie uwagi przekazywane przez Zamawiającego oraz analiza zasadności zastosowania przez Wykonawcę tych uwag.
  6. Określenie ewentualnego zakresu prac koniecznych do odebrania Systemu wraz z określeniem przewidywanego czasu ich realizacji.
  7. Raport analityczny stanowiący podstawę do decyzji Zamawiającego odnośnie dalszych czynności zmierzających do realizacji lub rozwiązania umowy. Raport powinien m.in. zawierać:

a)      ustalenie stanu faktycznego,

b)      ustalenia, czy przekazana dokumentacja testowa jest wystarczająca do przetestowania systemu pod kątem wszystkich wymagań zawartych w OPZ,

c)       wskazanie stwierdzonych problemów,

d)      określenie i analiza przyczyn i skutków uchybień oraz strony odpowiedzialnej za ich powstanie,

e)      uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień oraz rekomendacje audytora co do dalszych prac projektowych,

 

Czas przewidziany na audyt – 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.

Przedstawione przez Państwa informacja cenowa nie będzie stanowić oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

Oferty należy składać do 17 listopada 2014 r.

 

Odpowiedzi na zapytanie należy przesyłać na formularzu odpowiedzi, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej wiadomości, na poniżej przedstawione adresy:

Firma

Osoba

Adres poczty elektronicznej

PAŻP

p. Bernard Młynarski

bernard.mlynarski@pansa.pl

PAŻP

p. Wojciech Węgrzyn

w.wegrzyn@pansa.pl

 

Wymagania dla dostawców infrastruktur komunikacyjnych (CSP) na potrzeby świadczenia usług łącza danych w FIR Warszawa

Rozeznanie rynku – Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczący wymagań dla dostawców CSP na potrzeby świadczenia usług łącza danych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 29/2009.

Wykonawcy powinni do końca marca 2014 r. przedstawić PAŻP informacje/ofertę dotyczącą
realizacji załączonego OPZ.

W swojej ofercie Wykonawca powinien zamieścić w szczególności:

a) zakres prac, który wykona (opis techniczny);

b) termin, w którym prace te zostaną wykonane oraz

c) szacunkowy koszt realizacji prac wraz zasadami płatności.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast