PAŻP ogłasza przetarg otwarty na sprzedaż samolotu LET L410 (SP-TPA)

image_pdfimage_print

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGŁASZA PRZETARG OTWARTY W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAŻ SAMOLOTU TYPU LET L410 UVP-E15 (MSN: 892318)

I przetarg otwarty

 • Nazwa i siedziba sprzedającego:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 1. Wieżowa 8

02-147 Warszawa

Polska

tel: +48 22 574 66 14/603 405 460

 • Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w budynku sprzedającego w Warszawie, 02-147 ul. Wieżowa 8 w dniu 16.08.2022 o godz. 10:00

 • Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany samolot:

Samolot będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w Hangarze „A” w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, w dniach od 01.08.2022 do 12.08.2022 w godzinach od 8:00 do 15:00, po zgłoszeniu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem (dni robocze).

Dodatkowe informacje techniczne można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 574 66 14, 603 405 460, fax: +48 22 846 53 85 oraz e-mailem: pawel.witeska@pansa.pl

 • Dane techniczne przedmiotu przetargu oraz cena wywoławcza i wadium:
  • Cena wywoławcza wynosi: 380 000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) USD netto + podatek VAT zgodnie zobowiązującymi przepisami.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu na sprzedaż samolotu TYPU LET L410 UVP-E15 (MSN: 892318) jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 38 000,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy) USD. Wyżej wymieniona kwotę należy wnieść na rachunek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Banku Gospodarstwa Krajowego (SWIFT code: GOSKPLPW) nr PL 41 1130 1017 0025 0094 4820 0008 w tytule przelewu należy podać: „wadium w przetargu na sprzedaż samolotu TYPU LET L410 UVP-E15 (MSN: 892318)”,. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.2022. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek sprzedającego. Niewniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania przetargowego. Regulamin przetargu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
  • Dane techniczne przedstawione są w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 • Dane Oferenta:

w przypadku podmiotów gospodarczych: nazwę, adres siedziby, NIP, REGON; dane kontaktowe.

w przypadku osób fizycznych: Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nr dowodu osobistego.

 • Oferowaną cenę za samolot objęty przedmiotem przetargu.
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.
 • Kopię dowodu wpłaty wadium oraz nr konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewybrania lub odrzucenia złożonej oferty.
 • Termin, miejsce, tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 1. Wieżowa 8

02-147 Warszawa

„ oferta na zakup samolotu TYPU LET L410 UVP-E15 (MSN: 892318)”

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać pod wyżej wskazanym adresem w dniach od 01.08.2022 do 12.08.2022 w godz. 8:00-14:00 w budynku firmy ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa (Biuro podawcze). Dopuszcza się składanie ofert w języku angielskim. Termin związania ofertą upływa 23.09.2022r

 • Informacje dodatkowe:
 1. Komisja przetargowa wybierze najlepszą spośród złożonych ofert tj. oferującą najwyższą cenę sprzedaży samolotu będącego przedmiotem przetargu.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie i kwocie określonej w punkcie 4.2.
 3. Fakt dokonania wpłaty wadium będzie weryfikowany na etapie wyboru oferty.
 4. Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie niezwłocznie zwrócone w walucie wpłaty (USD) na wskazany numer rachunku bankowego.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy.
 7. Wyniki przetargu, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa PAŻP, zostaną niezwłocznie podane do wiadomości na stronie internetowej http://bip.pansa.pl/ w dziale Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”.
 8. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury.

Samolot zostanie wydany po podpisaniu umowy sprzedaży przez obie strony oraz po uiszczeniu ceny sprzedaży ustalonej w przetargu.

Kupujący zobowiązany jest do odebrania przedmiotu sprzedaży w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o spełnieniu warunków do odbioru samolotu.

W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze samolotu Kupujący zostanie obciążony kosztami opłaty postojowej w wysokości 200 USD za dobę.

 • Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury.
 • Jeżeli w międzyczasie zmianie ulegną  powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie podatku VAT, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega prawo do naliczenia stawki podatku VAT zgodnie z nowymi przepisami.
 • Wydanie samolotu nastąpi w Hangarze „A” w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 49 po uprzednim przedstawieniu dowodu uiszczenia ceny. Wszelkie koszty związane z transportem samolotu oraz ewentualne opłaty celne oraz podatkowe ponosi Kupujący. Cena wywoławcza jest ceną netto. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn, a także zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny

(Dz.U. z 2020r. poz. 1740, z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

LET L410 UVP-E15 (SP-TPA) Fot. Piotr Bożyk

LET L410 UVP-E15 (SP-TPA) Fot. Piotr Bożyk

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast