Wyszukiwarka zamówień

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  • o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. postępowania unijne) wszczęte od dnia 18 października 2018 r. są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/pazp
  • pozostałe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dostęp do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w dalszym ciągu jest możliwy poprzez stronę http://bip.pansa.pl/ w zakładce „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczęte przed dniem 18 października 2018 r. i pozostające w toku dostępne są w dotychczasowej lokalizacji.

Platforma zakupowa, z wykorzystaniem której prowadzone są tzw. postępowania unijne, jest elektronicznym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zachęcamy wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w tzw. postępowaniach unijnych do bezpłatnej rejestracji na platformie zakupowej. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem poniższego linku: https://portal.smartpzp.pl/pazp/rejestracja

Ponadto przypominamy, że w przypadku tzw. postępowań unijnych, wszczętych od dnia 18 października 2018 r.:

  • oferty,
  • wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Informacja dla podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.
x

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zbliżający się termin wejścia w życie przepisów o obowiązkowej elektronicznej komunikacji w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmianę sposobu przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

Dla postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. złożenie JEDZ możliwe będzie jedynie w formie elektronicznej (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Natomiast od dnia 18 października 2018 r. powyższy wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył wszystkich oświadczeń i dokumentów, wymienionych w art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z póź. zm, dalej: ustawa Pzp), w tym m.in. ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Konieczne staje się zatem wyposażenie osób, składających w toku postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w kwalifikowany podpis elektroniczny.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

Ponadto zachęcamy Państwa do zapoznania się z instrukcją składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przygotowaną przez Urząd Zamówień Publicznych zamieszczoną na stronie Urzędu (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/elektroniczny-jedz).Dear Ladies and Gentlemen!

Due to the impeding entering into force of the regulations on the mandatory electronic communication in regards to the tendering procedures, we would like to draw your attention to the change in forwarding the European Single Procurement Document (ESPD).

For the proceedings ongoing since 18th April, 2018, filing the ESPD will be possible only in a digital form (via electronic communication) if the document is signed by qualified electronic signature.

However, since 18th October, 2018, the aforementioned obligation of the electronic form, on pain of invalidity, will cover all statements and documents that are mentioned in art. 10a, paragraph 5 of the Public Procurement Law (i.e. Journal of Laws 2017, item 1579 as amended: hereinafter referred as Pzp), including, among other things, offers and requests to participate in the public procurement.

Therefore, it is necessary to provide the persons who, during the ongoing proceeding of public procurement, apply for statements on behalf of the contractor or the entities mentioned in art.22a, paragraph 1 of the Pzp, with a qualified electronic signature.

The details regarding the way and conditions for obtaining of the qualified electronic signature can be found on the websites of the qualified trust services providers. The list of such entities can be found here: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

In addition, we encourage you to read the instruction on how to submit a ESPD using electronic means of communication prepared by the Public Procurement Office on the Office's website: (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/elektroniczny-jedz).

image_pdfimage_print

Zakup usług opieki technicznej i wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy dla systemu firmy IDS AirNav, przeznaczonego do zautomatyzowanego przetwarzania i tworzenia Produktów Informacji Lotniczej, projektowania instrumentalnych procedur podejścia, bazy danych obiektów lotniczych, a także projektowania przestrzeni powietrznej w zakresie oprogramowania, będącego w posiadaniu Zamawiającego

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 114/PAŻP/2021/AZP
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2021-04-07 00:00:00
Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Olszewska
E-mail os. upoważnionej do kontaktu: zp@pansa.pl
Faza postępowania: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data publikacji postępowania: 2021-03-30 12:04:21

Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.”

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 75/PAŻP/2021/AZP
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj postępowania: Umowa ramowa
Treść:

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pazp

Bezpośrednie hiperłącze znajduje się poniżej:

75/PAŻP/2021/AZP

Termin składania ofert upłynął: 2021-04-12 11:00:00
Osoba upoważniona do kontaktu: Małgorzata Dombrowska
E-mail os. upoważnionej do kontaktu: zp@pansa.pl
Faza postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji postępowania: 2021-03-15 11:41:14

Nabycie usługi wsparcia technicznego oraz zapewnienie ciągłości pracy systemu UTM

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 518/PAŻP/2020/AZP
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2020-12-31 00:00:00
Osoba upoważniona do kontaktu: Damian Uszliński
E-mail os. upoważnionej do kontaktu: zp@pansa.pl
Faza postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data publikacji postępowania: 2021-02-08 07:16:26

Oprogramowanie do koordynacji rozkładów lotów

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 467/PAŻP/2020/AZP
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2020-11-27 00:00:00
Faza postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data publikacji postępowania: 2021-01-29 12:34:58

dostawa systemu ATM P_21/iTEC w OKRL Poznań.

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 163/PAZP/2020/AZP
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2020-06-26 00:00:00
Faza postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data publikacji postępowania: 2021-01-27 16:43:43

Zapewnienie funkcjonalności wyświetlania danych z systemu LAN na systemie zobrazowania radarowego SMR SAAB

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 209/PAŻP/2020/AZP
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2020-12-31 00:00:00
Faza postępowania: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data publikacji postępowania: 2020-12-31 13:44:14

Dostawa zapasowego trakera dla Systemu PEGASUS_21

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 349/PAŻP/2020/AZP
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Treść:

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pazp

Bezpośrednie hiperłącze znajduje się poniżej:

https://portal.smartpzp.pl/pazp/module/postepowanie

Termin składania ofert upłynął: 2021-02-16 10:00:00
Faza postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji postępowania: 2020-12-31 13:15:51

Dostawa Systemu detekcji zakłóceń i monitorowania GNSS

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 385/PAŻP/2020/AZP
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Treść:

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/pazp

Bezpośrednie hiperłącze znajduje się poniżej:https://portal.smartpzp.pl/pazp/module/postepowanie

Termin składania ofert upłynął: 2021-02-10 10:00:00
Faza postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji postępowania: 2020-12-31 12:53:34

Zapewnienie przez PL Łódź, poboru energii elektrycznej dla obiektów PAŻP podłączonych do infrastruktury elektroenergetycznej PL Łódź

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 414/PAŻP/2020/AZP
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2020-12-31 00:00:00
Osoba upoważniona do kontaktu: Marta Olszewska
E-mail os. upoważnionej do kontaktu: zp@pansa.pl
Faza postępowania: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data publikacji postępowania: 2020-12-31 11:48:57

Serwis systemu monitoringu urządzeń CNS

Oznaczenie sprawy / Numer postępowania: 443/PAŻP/2020/AZP
Rodzaj zamówienia: Usługi
Rodzaj postępowania: Zamówienie z wolnej ręki
Termin składania ofert upłynął: 2021-01-05 23:59:00
Faza postępowania: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data publikacji postępowania: 2020-12-30 08:33:46

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast